காதல் விழா

அவள் பார்வைப்பட்ட
நாளையெல்லாம்
பண்டிகை தினம் எனக்
நாட்குறிப்பில் குறித்துவைத்து
விழா எடுத்துக் கொண்டாட
மெல்ல தயாராகிவிட்டது
என் காதல்!

- ப்ரியன்

0 பின்னூட்டங்கள்: