பூ அவள் காதல் சிற்பம்

கல்லாக கிடக்கும் என்னை
அவள் கூந்தல்
உதிறும் பூக்கொண்டு
சிற்பமாக வடிக்க
பிரயத்தனம் செய்கிறது
காதல்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: