ஓரு நிலவும் ஓராயிரம் சூரியன்களும

ஒரு நிலவைக் காட்டி
என்னுள்
ஒரு ஆயிரம்
சூரியன்களுக்கு
ஒளிப் பிச்சையிடுகிறது
காதல்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: