நாட்குறிப்பு

என் நாட்குறிப்பை
நான் அறியாமல்
ரகசியமாய் திறந்து
அவள் நினைவை
பத்திரமாய் எழுதிவைக்கும்
காதல்!

- ப்ரியன்.