என் உலகம்

நீ என் உலகம் என்றேன்
நான்!
ம்...ஹ¤ம் நீ மட்டுமே
என் உலகம் என்று
திணர வைக்கிறாய் நீ!

- ப்ரியன்.