என்னைத் தேடல்

என்னை நான்
தொலைத்துவிட்டேன்
அது உன்னிடம்தான்
இருக்கவேண்டும்
கொஞ்சம் தேடிப்பார்த்துச்
சொல்லேன்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: