வெட்கம்

கொஞ்சம் பொறு என
ரோஜாவை எடுத்து நீட்ட;
உன்னைவிட அழகாய்
வெட்கத்தில்
சிவக்கத் தெரியவில்லை
ரோஜாவிற்கு!

- ப்ரியன்.