நிழல்

அந்தியில் என்னுடன்
சேர்ந்து சாய்ந்து அமர்ந்த
நிழல்
இரவில் கிளம்பி
வர மறுக்கிறது
மரத்தைவிட்டு!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: