நிலா பார்த்தல்

ஊரே நிலா இரசிக்க
காத்துக் கிடக்க!
நிலா மட்டும்
உனை இரசிக்க
காத்துக்கிடக்கிறது!

- ப்ரியன்

0 பின்னூட்டங்கள்: