தூரம்

உனக்கும் எனக்குமான
தூரம்!
அது
விழிக்கும் இமைக்குமான
தூரம்!

- ப்ரியன்.

0 பின்னூட்டங்கள்: